AKTUELT

Lanseringsseminar for eltakst

Per Iver Strand forteller om sine erfaringer som eltakstmann.

Lanseringsseminar for NEKs nye Eltakst-norm (NEK 405-20)

 

Rettskraftige dommer

Alle ansatte hos Winger & Strand AS har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. I 2019 og 2020 har flere av oss vært engasjert som sakkyndig vitne ved en rekke anledninger i flere saker i Nedre Romerike tingrett, Oslo tingrett og i Heggen og Frøland tingrett. Per Iver har også vært engasjert som rettsoppnevnt sakkyndig i Oslo tingrett og i Nedre Romerike tingrett. 
De fleste tvistesaker løses heldigvis uten behandling i rettsapparatet. Utover dette har en rekke tvistesaker den senere tiden vært løst gjennom rettsmekling. Gode eltakstrapporter ligger ofte til grunn i tvistesaker.

Videre utover i 2020 er det for øvrig berammet flere tvistesaker i ulike tingretter på Østlandet som Winger & Strand AS skal bistå med.

 

Forsikringsbransjen benytter Winger & Strand AS i enda større grad

Vi opplever stor etterspørsel etter vår bistand i ulike skadetyper over hele landet og vi vurderer derfor fortløpende behovet for å utvide virksomheten. Både oss selv og våre kunder ser fordelen ved å være flere eltakstmenn i samme foretak. Dette medfører større ressurser og et bredere fagfelt.

 

Ny app for privatpersoner som ønsker en overordnet og forenklet visuell vurdering av det elektriske anlegget.

bjørn Sigurd Winger og Per Iver Strand har vært med å utvikle denne. Se vår videosnutt og vurdér kjøp av appen på IOS eller Android.

Forskriftene for elektriske anlegg forplikter at du som eier eller bruker av det elektriske anlegget, skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i boligen din.

Ved å bruke Elektrosjekken, kan du få et visuelt overblikk over evt. feil og mangler på el.anlegget i boligen din eller i en bolig du har tenkt å kjøpe. Elektrosjekken genererer en liste som du kan sende til deg selv på epost og du kan bruke dette som grunnlag for kontakt med eltakstmann eller elektriker/installatør for å få en utvidet kontroll av det elektriske anlegget i den aktuelle boligen.

Lat ned appen her: https://itunes.apple.com/no/app/id1392615669?mt=8

 

 

Ny avhendingslov

Som ventet vedtok Stortinget 16. mai 2019 de foreslåtte endringene i Avhendingsloven. Den politiske avklaringen innebærer en stor seier for forbrukerne, og er en viktig anerkjennelse av takstfagets betydning for å oppnå en trygg bolighandel. Gjennomføringen av vedtakene vil imidlertid ta noe tid.

Den viktigste endringen vil bli at selger ikke lenger kan ta et generelt forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Dette vil innebære et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives. Det er også gitt en hjemmel til å regulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige (takstmenn), og det er åpnet for en autorisasjonsordning for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse og motvirke uheldige bindinger. Når det gjelder arealavvik innføres et slingringsmonn på to prosent, men likevel slik at kun avvik i hele måleenheter, som regel kvadratmeter, regnes som et arealavvik. Når det gjelder utmålingen av prisavslag ved arealavvik vil man fortsatt følge de innarbeidede utmålingsreglene som gjelder generelt for prisavslag. Dette innebærer at man tar utgangspunkt i verdireduksjonen arealavviket fører til i henhold til avhendingslova § 4-12 første ledd, eventuelt korrigert skjønnsmessig for mangelens betydning for kjøperen og bruken av eiendommen. Her er det endret i forhold til det opprinnelige forslaget.  Avhendingsloven gjelder mellom selger og kjøper. Regler og retningslinjer for arealmåling fremover og konsekvensen for takstmannens ansvar vil følge av forskriftsarbeidet.

Hva innebærer en overgangsordning?

Stortinget ønsker en overgangsordning før lovendringene i Avhendingsloven trer i kraft, slik at man unngår å få en periode der man ikke har tilstrekkelig med takstmenn som ikke har kompetansen som markedet etterspør når lovendringene har trådt i kraft. Det er departementet som skal utarbeide bestemmelsene til en slik overgangsordning.

Norsk takst mener at takstmenn som oppfyller de formelle kravene til kompetanse bør bli innvilget autorisasjon ved søknad. Dersom det blir krav om overgangseksamen vil Norsk takst foreslå at det settes ned et uavhengig utvalg med representanter fra Direktoratet for byggkvalitet og bransjen for å utarbeide en overgangseksamen.

Hva innebærer en autorisasjonsordning?

Autorisasjon vil i realiteten si at bygningssakkyndige (takstmenn) blir en beskyttet tittel, og at det kommer kompetansekrav som må oppfylles for at autorisasjon skal innvilges.  Generelt sett innebærer autorisasjonsordningen at takseringsfaget blir høyere verdsatt, og at takstmenns kompetanse får større anerkjennelse. Kvaliteten på arbeidet som leveres vil jevnt over styrkes, og useriøse aktører mister muligheten til å tilby tilstandsrapporter i boligomsetningen.

 

NK 219: den nye eltakstnormen

Selve komiteén forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll og eltakst i bolig, næringsbygg og kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter . Eiendomstakst1  er representert i komiteén og bidrar til utviklingen innenfor fagfeltet. Les mer om arbeidet som gjøres og hvem som er medlemmer her: https://www.nek.no/komiteer/nk219/

 

Eltakst – vår kompetanse og din trygghet som kunde

Vi opplever stor etterspørsel innenfor eierskiftesaker på elektro og vi anbefaler alle som er i tvil om tilstanden på det elektriske anlegget i boligen de nettopp har kjøpt om å ta kontakt for en vurdering. Vår erfaring med slike saker er avgjørende for at du som boligkjøper oppnår en best mulig start på denne prosessen.

Vi opplever stor etterspørsel av skadesaker innenfor elektro. Vi dekker alle elektrorelaterte skader og leverer rapporter til forsikringsselskaper. Vi kan nevne lynnedslag, skader på varmekabler, tavlebrann, vannskader m.m. Vi har også kompetanse til å være prosjektleder for større skadesaker og tilbyr 24 timers service. Ta kontakt på tlf/sms – vi har samarbeid med ulike forsikringsselskap.

Send en epost til: post@eiendomstaksten.no, sms eller tlf. til: 928 06 032

Vi er sertifiserte som skadebehandler hos in4mo

En av sakene til Per Iver Strand er blitt omtalt i Aftenposten.
Det var avgjørende med en omfattende gjennomgang av boligens el.anlegg og en påfølgende detaljert og godt dokumentert rapport.

http://www.aftenposten.no/bolig/Gleden-ved-a-kjope-hus-forsvant-ganske-raskt–far-nesten-2_5-millioner-i-erstatning-9982b.html

Vi erfarer god respons på våre reklamasjonsrapporter og derfor er det viktig at vi blir engasjert i tidligfasen av en konflikt. Vi har samarbeid med byggtakstmenn og advokater som kan bistå i tvistesaker. Ofte er eierskiftesaker i forbindelse med boligkjøp kompliserte saker med flere fagdisipliner hvor tverrfaglig samarbeid er viktig. Da er det også avgjørende at advokaten har erfaring med nettopp slike saker.

Alltid boligkjøpere som taper på manglende takster