Eltakst skal gi en tilstand av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres.

Det skal også anslås sannsynlig forventet levetid eller foringet funksjon. Eksempel på dette kan være varmekabler feilaktig lagt, men også andre forhold kan være relevant å vurdere. Videre skal tilstandsvurderingen gi føringer for kapasitet på hovedsikringer. Til grunn legges stikkprøver, årsmeldinger fra sameiet og eller eventuelle tilstandsvurderingsrapporter nyere enn 5 år. Den skal også si noe om eventuelle forventede kostnader til boligen  iht. NS 3600.

Tilstandsgrader skal spesifiseres for status på evaluerte bygningsdeler,  se NS 3451 Bygningsdelstabellen. Analysenivå skal baseres på NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk. Levetidsbetraktninger, rapportering og prissetting skal baseres på NS 3600. Andre forhold relatert til nevnte standarder kan være aktuelle, for eksempel dersom kunde / oppdragsgiver ønsker spesifisert risikoklasser, ønsker å få evaluert elektromagnetiske felt med mer.

Hensikten med en eltakst kan blant annet være å:

– Kontrollere om det elektriske anlegget er sikkert å bruke;
– Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr;
– Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare;
– Si noe om analysenivå og tilstand basert på dette;
– Si noe om forventet tilstedeværelse av elektromagnetisk felt og kjenne til strålingskilder;
– Gi et signal om estimerte kostnader relatert til TG 3 avvik;
– Gi et signal om det bør anbefales grundigere vurderinger;
– Gi et signal om byggtakstmann eller annen profesjon bør konsulteres;
– Gi signaler om at kostnadskrevende installasjoner har estimert levetid og er utført av elektrofagmann;
– Gi en indikasjon om brannbelastning av kabler og elektrisk utstyr i rømningsveier i sameier og borettslag med mer.

-Verifisere dokumentasjon på el.anlegg ifbm. overtagelse av ny eller brukt bolig eller etter utført arbeid av elektriker.