Etiske retningslinjer for takstmenn adresserer de etiske spørsmålene knyttet til takstmannens virksomhet og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i Norsk takst. I tillegg er omtrent tilsvarende retningslinjer inntatt i NEK 405-20 (eltaksnormen).

1. Formål

1.1 Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning, takseringsorganisasjonenes lover, vedtekter og instrukser.

1.2 Reglene gjelder for medlemmer, takstmenn og fullmektiger godkjent av
organisasjonene under utøvelsen av takstmannsyrket og beslektet virksomhet.

1.3 Fellesbetegnelsen takstmann brukes i det etterfølgende for alle nevnt i pkt 1.2.

Forklaring til pkt 1:
Normene for god takseringsskikk er blitt til gjennom praksis under tiden. De sentrale regler har siden vært nedfelt i takseringsorganisasjonenes etiske regler. Videre har Reklamasjonsnemnda for takstmenn siden 2001 behandlet og avgjort konkrete saker og på denne måten bidratt til å tydeliggjøre hva som er god takseringsskikk.
De foreliggende etiske reglene er vedtatt av Norsk takst og gjelder bare direkte for medlemmer, takstmenn og fullmektiger som er godkjent av disse organisasjonene og under deres utøvelse av takstmannsgjerningen.

2. Generell yrkesholdning

2.1 Takstmannen skal kun påta seg oppdrag han/hun har kompetanse til å utføre.

2.2 Takstmannen må ikke opptre på en måte som er uforenlig med gjeldende lover og yrkesmessige plikter eller som kan svekke tilliten til takseringsyrket.

2.3 Når takstmannen utfører forskjellige typer tjenester overfor sin oppdragsgiver, må takstmannens uavhengighet og objektivitet vies særlig oppmerksomhet.
2.4 Takstmannen skal opptre med respekt for, og samarbeidsvilje overfor, andre takstmenn.

2.5 Takstmannen kan ikke være medlem av organisasjoner eller sammenslutninger hvis regelverk strider mot de prinsipper og regler som omfattes av takseringsorganisasjonenes regelverk.

2.6 Takstmannens redelighet og integritet skal være uomtvistelig, og slik at han/hun gjennom sin opptreden eller handlinger ikke bringer yrket eller organisasjonenes navn i miskreditt.

Forklaring til pkt 2:
Bestemmelsen i pkt 2 er gjort noe mer omfattende og detaljert enn tidligere, men innebærer ikke noe vesentlig nytt. Det sentrale er nødvendigheten av at takstmannen opptrer med stor bevissthet rundt sin rolle som profesjonell takstmann, både i forhold til oppdragsgivere, kolleger og andre.
Bestemmelsen i pkt 2.1 som sier at Takstmannen kun skal påta seg oppdrag han/hun har kompetanse til å utføre har lengre rekkevidde enn hvorvidt Takstmannen er sertifisert for det aktuelle fagområde. Dersom Takstmannen, f.eks. etter egen vurdering, ikke er faglig kvalifisert skal han avstå fra oppdraget.

3. Integritet

3.1 En takstmann kan være ”Uavhengig”, ”Ekstern” eller ”Intern”.

3.2 Den Eksterne Takstmannen har ikke et ansettelsesforhold til sin oppdragsgiver og har heller ikke, verken direkte eller indirekte, via partnere, medeiere eller nær familie en vesentlig finansiell interesse i oppdragsgivers foretak, eller omvendt.

3.3 En Uavhengig Takstmann er en Ekstern Takstmann som heller ikke har andre oppdrag som genererer honorar fra oppdragiver enn de oppdragene som er takseringsrelaterte. Dessuten har han heller ikke hatt slike oppdrag de siste 24 månedene. Takseringsoppdragene fra samme oppdragsgiver skal i denne perioden heller ikke overstige 20 % av den totale takseringsrelaterte omsetningen til takstmannen eller takseringsforetaket. Det kreves også at en Uavhengig Takstmann skal skriftlig vise eventuelle engasjement knyttet til objektet(ene) som takseres, til oppdragsgiver og til parter som på annen måte er knyttet til objektet(ene) de samme 24 månedene.

3.4 Objektivitet og nøytralitet er overordnede faktorer i en Uavhengig Takstmanns utøvelse av yrket. Dersom det kan herske tvil om takstmannens habilitet, objektivitet eller nøytralitet, som igjen kan svekke tilliten til han/hennes utførelse av et oppdrag, skal takstmannen ikke påta seg oppdraget som Uavhengig Takstmann.

3.5 En Uavhengig Takstmann må ikke delta i en takstforretning dersom han/hun direkte eller indirekte har egeninteresse i utfallet. Han/hun må heller ikke utføre oppdrag hvor han/hun er besvogret med eller så nær beslektet som søskenbarn med takstobjektets eier eller andre som har interesser i takstresultatet.

3.6 En Intern Takstmann er en som ikke fyller kravene til verken å være ekstern eller uavhengig. Den interne takstmannen kan være tilnærmet heltids engasjert eller ansatt, men må like vel være uten vesentlige finansielle eller politiske interesser som ved å være deleier, direkte eller gjennom familie eller stiftelse, med over 5 % eierandel. Uansett må den Interne Takstmannen tilfredsstille bransjens faglig kvalifikasjonskrav.

3.7 Dersom en annen eierandel enn 5 % kan forsvares som grensen for hva som vil kunne påvirke takstmannens objektivitet skal denne anføres og forklares i rapporten. I ”eierandel” inngår i denne sammenheng også avtalt andel av avkastning, aksjeopsjoner og bonuser. Takstmannen regnes også som Intern Takstmann dersom han/hun besitter en offentlig posisjon hvor en tredjepart vil mene at det foreligger åpenbar interessekonflikt mellom det å besitte posisjonen og det aktuelle takseringsoppdraget.

3.8 I alle sammenhenger skal takseringsrapporter angi om takstmannen har tatt oppdraget som Uavhengig, Ekstern eller Intern takstmann. Definisjonen av begrepet skal også angis i rapporten.

3.9 Den enkelte takstmann avgjør selv habilitetsspørsmålet, men dette kan i tvilstil feller også forelegges oppdragsgiver og/eller takstorganisasjonen for avgjørelse.

3.10 Takstmannen, medeiere i virksomheten og virksomhetens medarbeidere kan ikke motta gaver eller andre økonomiske fordeler fra oppdragsgiveren ut over vanlige oppmerksomheter.

3.11 Når det engasjeres mer enn en takstmann til et oppdrag gjelder disse kravene både individuelt og kollektivt.

Forklaring til pkt 3:
Begrepene ekstern og intern takstmann er nye begreper i de etiske reglene. Disse benyttes for å kunne skille mellom de ulike roller og integritet takstmannen kan ha etter hvem som er hans oppdragsgiver. Nødvendigheten av å definere de ulike rollene takstmannen kommer av samfunnets økende behov for gjennomsiktighet. Lesere av rapporter skal til enhver tid kunne vite hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de vurderinger takstmannen gjør og om det er andre aktører som kan tenkes å ha interesse i utfallet av disse.
De nye definisjonene åpner for at også interne takstmenn eksempelvis i forsikringsselskaper kan være medlem av Norsk takst. Det har også vært et ønske om å innarbeide disse begrepene slik at også store oppdragsgivere, som for eksempel forsikringsselskaper, vil godta rapporter som åpent angir takstmannens forhold til oppdragsgiver.
De ulike rollene Uavhengig, Ekstern og Intern er nøye definert i reglenes pkt 3. Det er viktig å merke seg at samme takstmann kan ha ulike roller og således være definert forskjellig fra oppdrag til oppdrag.
Uavhengige takstmenn er den tradisjonelt frittstående og uavhengige takstmann slik Norsk takst sine medlemmer gjennom tidligere regelverk har vært definert. Selv om takstmannen som utgangspunkt selv vurderer sin rolle og sin habilitet fra sak til sak, oppstilles nå ytterligere konkrete krav knyttet til oppdragsmengde og oppdragstype fra enkelte oppdragsgivere.
Takstmannens rolle skal angis i rapporten ved at takstmannen opplyser om har tatt oppdraget som Uavhengig, Ekstern eller Intern takstmann. Definisjonen av begrepet skal også angis i rapporten. En av følgende tre standardtekster skal takstmannen selv alltid sette inn i rapporten:

 • Denne rapporten er utarbeidet av en Uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet.
  For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no
 • Denne rapporten er utarbeidet av en Ekstern takstmann som jevnlig utfører oppdrag for denne oppdragsgiver. Oppdraget og måten det er utført på kan avvike fra Norges TakseringsForbunds regelverk for uavhengige takstmenn.
  Takstmannen har ikke et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet.
  For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.
 • Denne rapporten er utarbeidet av en Intern takstmann som er engasjert eller ansatt av oppdragsgiver på hel- eller deltid.
  For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no

4. Taushetsplikt – diskresjonsplikt

4.1 Rapporten tilknyttet et oppdrag er oppdragsgivers eiendom og skal behandles konfidensielt. Rapporter kan bare kopieres eller overleveres til andre enn oppdragsgiver, når det er uttrykkelig avtalt på forhånd, eller takstmannen blir pålagt dette ved lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. Kopi til eget arkiv er tillatt.

4.2 Takstmannen har taushetsplikt om opplysninger takstmannen i oppdrags medfør får kjennskap til om andres forretningsmessige og private forhold. Unntatt fra taushetsplikten er opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur
4.3 Takstmannen skal ikke utnytte mottatt informasjon til å skaffe seg selv eller andre fordeler.

4.4 Takstmannen skal så langt det er mulig sikre at taushetsplikten også ivaretas av enhver person som er ansatt av eller engasjert av takstmannen i forbindelse med oppdraget.

4.5 Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset og gjelder også dersom tilknytningen til organisasjonen opphører – frivillig eller tvungen. Taushetsplikt kan bare oppheves hvis takstmannen ved lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger om forholdene

Forklaring til pkt 4:
Diskresjon er ikke noe nytt begrep i de etiske reglene, men de nye bestemmelsene om taushets- og diskresjonsplikt går nå lengre enn tidligere i å pålegge takstmannen taushetsplikt om oppdragsgivers forhold. Det er tatt med at taushetsplikten så langt mulig også skal gjelde for enhver person som er ansatt av eller engasjert av takstmannen i forbindelse med virksomheten. Det ligger i dette at takstmannen bør gjøre sine ansatte og hjelpere kjent med dette.
Vanskelige situasjoner kan oppstå der flere enn rekvirenten mener seg berettiget til å motta kopi av rapporten. Særlig gjelder dette der det er flere hjemmelshavere til eiendommen og det tvistes om verdier. Dersom rekvirentens samtykke til å videreformidle rapporten ikke gis må dette respekteres, men rekvirenten kan minnes om at rapporter ved senere rettstvister ofte blir provosert fremlagt.

5. Reklame og forhold til media

5.1 All markedsføring og reklamering for den enkelte takstmann eller takstmannens foretak, skal i form og innhold være saklig og korrekt, og må ikke være uriktig, villedende eller illojal ovenfor andre takstmenn eller takstorganisasjoner.

5.2 Takstmannen må medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer takseringsstanden og takstbrukerne til gode.

5.3 Takstmannen har ikke anledning til å markedsføre tjenester innenfor godkjenningsområder der takstmannen ikke har godkjennelse.

6. Forholdet til oppdragsgiver

6.1 Takstmannen er ansvarlig for å utføre og fullføre de oppdrag han/hun påtar seg. Oppdragsgiver skal varsles dersom oppdraget ikke kan utføres innen den tid som er forutsatt og/eller innenfor de betingelser som er avtalt.

6.2 Takstmannen skal ikke inngå avtale om at honoraret skal være avhengig av takstresultatet. Takstmannen skal heller ikke benytte sin stilling eller sin virksomhet til begunstigelse i tillegg til et eller i stedet for avtalt honorar.

6.3 Honorarer bør utgjøre en godtgjørelse som står i forhold til oppdragets art, risiko, tidsforbruk, ansvar og faglige kvalifikasjoner.

6.4 Ved avregning plikter takstmannen, dersom oppdragsgiver ber om det, å opplyse om hvordan honoraret fremkommer, så som fremleggelse av timelister etc. Dette gjelder dersom honoraret ikke er avtalt på forhånd.

6.5 Takstmannen skal ikke innkreve eller avtale urimelige honorarer. Dersom uforut sette forhold ved et oppdrag fører til at honoraret vil bli vesentlig høyere enn antatt, skal oppdragsgiver underrettes om dette og om årsaken til økningen.

Forklaring til pkt 6:
Bestemmelsene i pkt 6 regulerer takstmannens kunderelasjon til sin oppdragsgiver. Reglene reflekterer alminnelig forretningsskikk og kontraktsrettslige prinsipper om beregning av honorar der dette ikke på forhånd er avtalt mellom partene. De to mest praktiske problemstillinger er erfaringsmessig når rapporten skal leveres og spørsmål knyttet til honorarets størrelse og spesifisering av dette når det ikke er gjort avtale om dette på forhånd.

7. Overtredelser

7.1 En takstmann kan ikke yte andre takseringsorganisasjoner eller organisasjoner som på annen måte driver i konkurranse med egen organisasjon faglig bistand, med mindre det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra organisasjonen en er medlem av.

7.2 Brudd på de etiske regler, instrukser eller god takstmannsskikk kan få disiplinære følger. Alvorlige eller gjentatte brudd kan medføre suspensjon eller eksklusjon. I forbrukersaker kan forbrukeren avgi skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda for takstmenn, som er et tvisteløsningsorgan driftet av Norsk takst i samarbeid med Forbrukerrådet. Nemndas avgjørelser er rådgivende. Andre klager kan rettes til takseringsorganisasjonene.

7.3 Takstorganisasjonene har ulike prosedyrer for behandling av etiske saker. Begge organisasjoner kan behandle saker som bringes inn for den respektive organisasjon, eller saker som allerede er behandlet i Reklamasjonsnemnda. Organisasjonen utfører en selvstendig behandling av sakene, samt at den gjør vedtak som meddeles den innklagede og klager.

Forklaring til pkt.7:
Bestemmelsene om saksbehandling og ileggelse av sanksjoner overfor det enkelte medlem vil måtte følge hver enkelt organisasjons lover og praksis på området. For Norsk takst sine medlemmer er dette nå et tosporet system.
Alle klager i tilknytning til takster på boliger og fritidsboliger utført etter 1. juni 2002 omfattes nå av ordningen med felles klagenemnd som er et samarbeid mellom takseringsorganisasjonene og forbrukermyndighetene. Den opprinnelige klagebehandlingen i Norsk takst favner nå om skadetakster og skjønn, verditakster i tilknytning til næringseiendommer samt jordbrukstakster og takster innen spesialområdene.
En klage i tilknytning til en næringstakst utført av et Norsk takst sitt medlem mottas av Norsk takst sin administrasjon som forbereder sakene for de av forbundets organer som driver klagebehandling. Administrasjonen avviser klager som har formelle feil eller er åpenbart grunnløse. Dette kan for eksempel være klager fremmet mot takstmenn som ikke er medlemmer. Norsk takst behandler heller ikke klager der det er varslet eller fremmet krav mot medlemmer, eller der det allerede er tatt rettslige skritt i saken.

Saken oversendes deretter til den innklagede takstmann for dennes kommentarer. Etter de innledende runder med tilsvar og kommentarer oversendes saken til det respektive fagutvalg som behandler saken og fatter vedtak. Det er et selvstendig poeng at det er Norsk takst sitt fagutvalg som vurderer saken. Fagutvalgene er sammensatt av medlemmer med særlig kompetanse innenfor det aktuelle fagområde. Etter at utvalget har behandlet saken meddeles klageren og innklagede utfallet i brev fra administrasjonen. Dersom klager eller innklagede er uenig i utvalgets avgjørelse kan denne klages inn for Norsk takst sitt hovedstyre.

Det har gjennom tidene vært benyttet ulike reaksjoner mot takstmenn som er funnet å handle i strid med Norsk takst sitt regelverk og øvrige retningslinjer. Reaksjonene som tidligere har vært benyttet er advarsel, korreks, bøter, suspensjon og eksklusjon. Etter innføringen av godkjenninger for hvert fagområde kan en også tenke seg inndragning av godkjenning som reaksjonsform, men dette har ennå ikke vært benyttet i praksis. I saker hvor fagutvalgene konkluderer med suspensjon eller eksklusjon vil ikke utvalget fatte endelig vedtak, men gi en innstilling til Hovedstyret. Ankemulighetene er da Norsk takst sitt ankeutvalg, delvis nedsatt av Generalforsamlingen og delvis av Hovedstyret.
Norsk takst reagerer på eget initiativ mot takstmenn som har forsømt seg med eventuelle reaksjoner i henhold til det interne regelverk. Innholdet i disse reaksjonene meddeles etter dagens praksis ikke klager.