Bjørn Sigurd Winger
Leif Arne Halvorsen
Per Iver Strand

 

Bjørn Sigurd Winger

Elektroinstallatør og Nemkosertifisert eltakstmann.

Innehar mer enn 32 års erfaring innenfor elektro og innehar kompetanse som installatør og elektrotakstmann. Han har også formell utdanning som fagskoleingeniør og har i tillegg gjennomført etterutdanning på nivå 1 elektrorelatert brannetterforskning.
Han har de siste seks årene engasjert seg som elektrotakstmann innen eierskiftesaker og due diligence, med tyngde på sistnevnte. Winger har medvirket i enkelte kurssammenheng for Elektroskolen AS og BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS. Her har han forelest om etikk og due diligence. Winger har samarbeidet med andre ledende elektrotakstmenn og har utført kvalitetssikring av takstrapporter for disse. Videre har Winger bred erfaring innenfor elektro og har blant annet arbeidet som saksbehandler mot store aktører i markedet som Telenor, Olav Thon, Veidekke, NRK, Siemens etc.

Winger begynte sin karriere i elektrofaget i 1986 og var ferdig utdannet som elektriker i 1990. Han ble installatør i 2004 og vært medeier i installasjonsbedrift med over tjue ansatte hvor han har bistått med den daglige driften.
Winger har de siste årene vært benyttet som sakkyndig i rettsapparatet.

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko):
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring
• NEK 405.4 – Foretaksgodkjenning

Kontaktdata:
Mob.tlf. 95 02 99 22
Epost: winger@wingerstrand.no

 

 

Per Iver Strand

Elektroingeniør og Nemkosertifisert eltakstmann.

Jobber på femte året på heltid som eltakstmann og har eierskiftesaker/reklamasjoner og skadesaker som det primære arbeidsfeltet. De senere årene har Per Iver vært mye i retten både som sakkyndig vitne og som rettsoppnevnt sakkyndig.
Formelt er Per Iver utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt innehar han en bachelor (høyskoleingeniør) innenfor elkraftteknikk. Videre har han gjennomført eltakst-utdanning hos Elektroskolen AS med påfølgende sertifisering hos Nemko. Per Iver har også gjennomført spesialisering innenfor elektrorelatert brannetterforskning.
På nasjonalt nivå er eltakstordningen under bearbeiding og Per Iver Strand er medlem av NK 219 – komiteén som er satt til å utarbeide denne.
Innenfor det byggfaglige har Per Iver Strand tilleggskompetansen som sertifisert byggtakstmann. Han har gjennomført sin utdanningen hos NITO Takst. 
NITO Takst AS og Norges takseringsforbund har fusjonert og Per Iver er medlem i det nye forbundet som etter dette har oppstått; «Norsk takst.»

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko) :
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig
• NEK 405.1 – Elektrotermografi
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring
• NEK 405.4 – Foretaksgodkjenning

Godkjenninger byggtakst:
• Tilstandsrapport samt verdi- og lånetakst innenfor aksje-/aksjeleiligheter, andelsleiligheter og seksjonsleiligheter.
• Mindre næringseiendommer.
• Tomter (bolig og næring).
• Skade- og reklamasjonstaksering.

Kontaktdata:
Mob.tlf. 92 80 60 32
Epost: strand@wingerstrand.no

 

Leif Arne Halvorsen

El.kontrollør og el.takstmann

Leif Arne har om lag 20 års erfaring innenfor bygging og vedlikehold av elektriske installasjoner, i form av stilling som elektromontør, prosjektleder og el.kontrollør i installasjonsbedrift. Han har de senere årene bistått mange virksomheter med det systematiske HMS-arbeidet, og sørget for å både etablere tilpassede IK-systemer og å føre ettersyn med virksomhetenes elektriske anlegg.

I 2014 gjennomførte Leif Arne opplæring innen eltakst hos Elektroskolen AS og har de siste årene tilegnet seg bred erfaring fra ulike typer tilstandsvurderinger og skadetakstoppdrag. I rollen som eltakstmann har han erfaring fra retten som sakkyndig vitne i eierskiftesaker og er benyttet av rettsapparatet som sakkyndig meddommer.

En unik og utvidet opplæring innen brannetterforskning i regi av Elektroskolen AS er blitt gjennomført, med et bredt innhold fra flere fremtredende foredragsholdere innen sine fagfelt.

Leif Arne har de senere årene deltatt i etableringen av det nye Elsikkerhetsforbundet og sitter i styret i organisasjonen som har som målsetning å ta et nasjonalt ansvar for bedring av brann- og elsikkerheten i landet.

Godkjenninger (sertifisert hos Nemko)

  • Tilstandsvurdering 
  • Skadetakst
  • Resertifisert iht til gammel eltakstordning, med godkjent overgang til ny NEK 405.20
  • NEK 405.1 – Elektrotermografi
  • NEK 405.2 – Brannforebyggende elkontroll bolig
  • NEK 405.3 – El.kontroll næring, med Tillegg B Landbruk
  • Brannetterforsker BA5