Norsk takst er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. Foretaket har utviklet og profesjonalisert lovverket gjennom nesten 60 år, og dagens regelverk er delt inn i tre: lover, vedtekter og etiske regler.

Lover
Lovene regulerer organisasjonens funksjon. Hvem som kan være medlem. Hvem som har stemmerett og hvem som er valgbar. Hvilke organer vi trenger for å fungere som en rasjonell organisasjon og hvor de ulike beslutningene fattes i organisasjonen.

Vedtekter
Vedtektene regulerer forholdet mellom organisasjonen på den ene siden og det enkelte medlemsforetak og den enkelte takstmann på den andre. Det vil i hovedsak bety at medlemmet eller takstmannens “status” i forhold til Norsk takst sine sertifikater for ulike områder, fullmektigordninger og lignende, reguleres i vedtektene.

Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for takstmenn adresserer de etiske spørsmålene knyttet til takstmannens virksomhet og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i Norsk takst.

Regelverk som adresserer takstmannens virksomhet
I tillegg vil det alltid eksistere ulike regelverk som adresserer takstmannes virksomhet, som for eksempel rutinene som er beskrevet i Norsk takst sin  håndbok eller instrukser knyttet til enkelte rapportformer og oppdragstyper. Dette er en del av regelverket som kontinuerlig tilpasses de aktuelle markedene.