Samlingen av takstbransjen sluttført

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå gjennomført. I helgen fikk den nye, felles bransjeorganisasjonen nytt bruksnavn og ny president.

De to opprinnelige forbundene fusjonerte i 2017, og etablerte en samlet organisasjon for hele takstbransjen. I helgen avholdt den nye organisasjonen sin første, felles generalforsamling.

– I løpet av de siste månedene er arbeidet med den praktiske samordningen sluttført. Siste ledd i prosessen var beslutningen om ny, felles profil, sier Sture Pettersen, som er nyvalgt president og fremste tillitsvalgte for landets takstmenn og takstforetak.

Bransjen kommer heretter til å profilere seg under navnet Norsk Takst. Det er laget en ny grafisk profil, med logo, fonter og farger, for å styrke innfasingen av det nye markedsnavnet.

– Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen.

Gir mer slagkraft

Forbrukerne vil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter i forbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i faglig eller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholder imidlertid også Norges Takseringsforbund som juridisk selskapsnavn.

Den sammenslåtte takstbransjens første generalforsamling ble holdt i Bodø, som også er hjembyen til den nyvalgte presidenten.
Det nye hovedstyret består ellers av visepresident Roger Andersen fra Lillestrøm i Akershus, Olaf Lundgren fra Bergen, Claus Norsted fra Halden og Tore Rekkedal fra Harstad.

– Som samlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være en enda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.
Offentlig regulering

De senere årene har regler og rollefordeling knyttet til eiendomsomsetningen i Norge vært et hovedarbeidsområde for bransjen. Motparter i diskusjonene har vært både eiendomsmeglere og selskaper som tilbyr eierskifteforsikring.

– På dette feltet vil vi fortsatt stå opp for vår egen integritet og forbrukernes trygghet. Vi vil også arbeide for en offentlig regulert boligtakstbransje, og dermed en beskyttelse av tittelen som takstmann og takstingeniør, sier Huser.

I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel næring, landbruk og skadeoppgjør.

– Sammenslutningen mellom takstorganisasjonene forenkler og styrker dialogen med andre parter også på disse områdene, sier Are Andenæs Huser.

Takstbransjen forener kreftene

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen.

Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst. Hovedstyret i ingeniørorganisasjonen NITO, som også utgjør generalforsamlingen i NITO Takst, ga sitt endelige ja til samordningen denne uken. Tidligere i sommer gjorde NTFs generalforsamling tilsvarende vedtak. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

Det har skjedd omfattende endringer innenfor eiendomsomsetningen i Norge de senere årene. I prosessene rundt dette har vi som organisasjoner stått opp for bransjens integritet og forbrukernes trygghet. I slike sammenhenger blir vi nå en samlet og enda tydeligere stemme, sier Bøhn. I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel industri, landbruk og skadeoppgjør. Samordningen forenkler og styrker dialogen med andre parter på alle disse områdene, påpeker Bøhn.

 

Takstmannens kompetanse

NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.
Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering
I tråd med dette er våre vedtekter, lover og etiske regler videreutviklet og styrket. I tillegg er kravene til utdanning og løpende faglig oppdatering tydelige og strenge.
NTF sertifiserer sine takstmenn basert på dokumentert kompetanse. Ordningen utvikles kontinuerlig og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er en viktig del av arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjekunnskap.
Vi anser det som svært viktig at NTFs medlemmer til enhver tid kan oppfylle markeds krav og samfunnets forventninger til bransjens rolle. God utdanning, jevnlig etterutdanning og et solid sertifiseringssystem bidrar til dette.

Det er kun NTFs takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i NTF. NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.
Utdanningen tilbys gjennom NTFs datterselskap Norges Eiendomsakademi.

Eltaksering


El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. NTFs spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.
Målet med en el-kontroll er å sjekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler.
Elsikkerheten i norske boliger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.
At en bygning er ny, er ingen garanti mot elektriske feil. El-takstmenn finner jevnlig mangler også i nyoppførte bygg. De fleste oppdrag er imidlertid knyttet til overtakelse av eldre hus og vurdering av behov for oppgradering i gamle elanlegg.
Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging ventes å bli mer etterspurt i årene fremover, ikke minst som følge av påtrykk fra forsikringsbransjen.

Taushetsplikt

Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å behandle fortrolige opplysninger. Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt. Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.

Uavhengighet

Alle medlemmer i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Takstene de leverer skal være upåvirket av partsinteresser. Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til Domstolloven gjelder i rettsvesenet.