Eiendomstakst1 AS tilbyr følgende tjenester:
– El.takst (hele Norge)
Vi tilbyr følgende tjenester innenfor eltakst:

  1. Tilstandsvurdering bolig (generelt, ved kjøp, salg og overtagelse).
  2. Skadetaksering bolig.
  3. Eierskiftesaker/tvistesaker bolig.
  4. Brannforebyggende el.kontroll bolig ihht NEK 405.2 – gir ofte rabatt på boligforsikringen.
  5. Kontroll sameier, borettslag og næringseiendom iht NEK 405.3.
  6. Elektrotermograferingiht NEK 405.1.
  7. Visuell vurdering i forbindelse med byggtakst og påfølgende forenklet rapport med anbefalinger.

I tillegg tilbyr vi følgende:

Trykktesting og byggtermografi

Sammen med byggtaksmann og byggmester gjennomfører vi trykktesting supplert termografi av boliger.  Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende sopp- og råteskader. På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til lufttetthet i bygg.

 

Overtagelsesforretning

Etter å ha erfart et stort antall reklamasjonssaker basert på byggefeil fra flere fagdisipliner har vi gått i samarbeid med ekstern byggtakstmann med lang erfaring fra slike saker.
Vi tilbyr derfor en tverrfaglig vurdering av eiendommen hvor bygg, våtrom og elektro er i fokus. Til tross for at det benyttes store og kjente entreprenører erfarer vi ofte avvik på både utførelse og ikke minst dokumentasjon. Vi erfarer at boligkjøpere ikke vet hva de har krav på mht. dokumentasjon og derfor er vår fagkompetanse avgjørende.
Ved overtagelse ønsker vi å vurdere salgsoppgave, kjøpekontrakt, evt. budskjema og ikke minst komplett FDV-perm for eiendommen. Relevante forhold omkring fellesareal (for sameier og borettslag) er også aktuelt.
På befaring ønsker vi å vurdere spesielt bad hvor fallforhold, membran og dokumentasjon på utførelse samt at vi ønsker å kunne demontere enkelte deksel/rammer for innfelt installasjon på elektro.

 

Bistand på visning

Ved kjøp og salg av bolig er det vanlig å tenke at takstmannen er på selgers side, men det kan være smart å ta med seg en takstmann også når du skal kjøpe bolig.

Eiendomstakst1 AS tilbyr deg bistand ved kjøp av brukt bolig – etter medgått tid. Det er også mulig at vi utarbeider en kort rapport basert på befaringen. Det er ønskelig at kunden i forkant av befaringen oversender salgsoppgave av eiendommen slik at vi har et godt grunnlag før befaringen.

 

Kartlegging av lavfrekvent elektromagnetisk stråling

Selskapet innehar spesialkompetanse for å kartlegge omfanget av evt lavfrekevnt elektromganetisk felt. Dette kan være aktuelt i forkant av kjøp eller salg, evt i forbindelse med leieforhold.
Vi tilbyr bistand enten i form av fastpris eller timepris, med eller uten rapport.

 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del eller hele bygningen.

Den ferdige tilstandsrapporten kan benyttes både kjøper og selger i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Fordelen med en tilstandsrapport er at tidkrevende reklamasjoner, forsikringer etc. kan unngås og forebygges. Det er naturligvis en fordel å dele opplysninger om eiendommen på forhånd slik at kjøperen vet hva han/hun kjøper. Tilstandsrapporten er et godt verktøy for å se til at selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger (Lov om avhending av fast eiendom) følges.  Tilstandsrapporten gir et grunnlag for å utarbeide en rapport og en takst av eiendommen. Kombinasjonen tilstands- og tiltaksrapport er et godt tiltak for å planlegge- og gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av en eiendom. Vi utfører tilstandsrapporter til alle typer boliger.

 

Forhåndstakst

Dette benyttes i forbindelse med planlagte eller pågående prosjekter for en gi en pris slik som boligen fremstår på befaringstidspunktet samt en faglig vurdering på hva prisen forventes å være etter at de planlagte arbeider er gjennomført. Når arbeidet/ombyggingne  etc. er ferdigstilt kan denne forhåndstaksten rasjonelt konverteres til verdivurdering eller en verdi- og lånetakst. Dette forutsetter ny befaring og oppgradert rapport.

 

Forenklet verdivurdering

En verdivurdering er en forenklet verdi- og lånetakst hvor det er angitt en antatt markedsverdi for boligen. Det fremkommer blant annet ingen tekniske opplysninger om boligen, og det er heller ikke med en arealoppstilling som ved en verdi- og lånetakst.

En vanlig årsak til å velge en verdivurdering over en verdi- og lånetakst, kan for eksempel være dersom du ønsker å vite verdien på boligen din i forkant av et større oppussings- eller rehabiliteringsprosjekt.
Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker et spesialtilpasset og uforpliktende pristilbud på en verdivurdering av din bolig. Du kan også bestille tjenesten.

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst inneholder en enkel teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealer oppmålt ved befaringen. Generelt vedlikehold og andre spesielle forhold som kan påvirke verdien kommenteres. Det beregnes en teknisk verdi for boligen, og det settes til slutt en antatt markeds- og låneverdi.
Banker og andre låneinstitusjoner krever ofte en verdi- og lånetakst over en ren verdivudering ved for eksempel refinansiering av boliglån. Dersom en teknisk vurdering av boligen ønskes må det velges en tilstandsanalyse i form av en våtromsrapport eller boligsalgsrapport.